โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพ
เพื่อรองรับการลงทุน

      โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน) ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น (กลุ่มหนาแน่นฯ)
2. โครงการพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง (กลุ่มเติบโตสูงฯ)

กลุ่มหนาแน่นฯ กลุ่มเติบโตสูงฯ
Image